RUPAHA Rudolf Kaksch, Email: info@rupaha.cz Telefon: +420 603 730 085